คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในวาระเริ่มแรก ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐