หอสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์


ประวัติความเป็นมาของหอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ


ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญได้รับการจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยมีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยธุรการ นับแต่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดแรก เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๑ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ โดยจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของศาลรัฐธรรมนูญนับตั้งแต่ได้จัดตั้งขึ้นและเก็บรักษาเอกสารต้นฉบับเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารสำนวนการพิจารณาวินิจฉัยคดี ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งล้วนเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ความทรงจำของชาติที่สามารถนำไปศึกษาวิเคราะห์และใช้อ้างอิงในทางวิชาการ ซึ่งการดำเนินการ ในระยะแรกยังไม่มีหอจดหมายเหตุ ต่อมาเมื่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ย้ายจากที่ทำการชั่วคราว เลขที่ ๔๙/๑ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มายังที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญถาวรแห่งแรก ณ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงได้จัดให้มีหอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารสำคัญต่างๆ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ขยายที่ทำการมายังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร A) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จึงได้มีการย้ายเอกสารในหอจดหมายเหตุจากที่เดิมมายัง หอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญแห่งใหม่ ปัจจุบันงานจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนสารนิเทศ ศูนย์เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สถานที่ตั้งและการให้บริการ

หอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร A) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๗๗๖๓ โทรสาร. ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๑๙

ให้บริการเอกสารสำนวนคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเสร็จสิ้นและประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน สำหรับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๗๗๗ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๒๕