การประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมสมาคมศาลรัฐธรรมนูญ และสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) ครั้งที่ ๖ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (15/01/2567)


เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC))  ครั้งที่ ๖ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในการนี้ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และนายบุญเสริม นาคสาร รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) ครั้งที่ ๖ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรม The Athenee Hotel กรุงเทพมหานคร