พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) (10/10/2566)


เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รับมอบธงสัญลักษณ์สมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) จาก Mr. Davaadalai Galbaabadraa รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศมองโกเลีย โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศมองโกเลียประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้แทนจากศาลรัฐธรรมนูญประเทศมองโกเลีย เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องรับรองชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะดำรงตำแหน่งประธานสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) ระยะเวลา ๒ ปี (ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) และเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๖ (VI Congress) ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นหนึ่งในเจ็ดประเทศผู้ก่อตั้งสมาคม โดยการลงนามในปฏิญญาจาการ์ตา (Jakarta Declaration) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นองค์กรด้านความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญของภูมิภาคเอเชีย เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สร้างหลักประกันประชาธิปไตย การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม และความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลและประสบการณ์ในประเด็นความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนประเทศสมาชิกรวม ๒๑ ประเทศ และมีที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของสมาคม จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ (๑) สำนักงานเลขาธิการถาวรด้านการวางแผนและประสานงาน(Permanent Secretariat for Planning and Coordination – AACC PSPC) ตั้งอยู่ในกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (๒) สำนักงานเลขาธิการถาวรด้านการวิจัยและพัฒนา (The Secretariat for Research and Development – AACC SRD) ตั้งอยู่ในกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และ (๓) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Center for Training and Human Resources Development - CTHRD) ตั้งอยู่ในกรุงอังการา สาธารณรัฐทูร์เคีย