โครงการยกระดับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (27/02/2560)


            เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดขึ้นตามโครงการยกระดับการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ และวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้กำหนดวัตถุประสงค์ให้บุคลากร ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกันวางกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพ โดยการสร้างทีมและการทำงานเป็นทีมสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โอกาสนี้นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเข้ารับฟังการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมและสรุปผลการสัมมนาในครั้งนี้ และภายใต้โครงการนี้ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำงานอย่างไรให้มีความสุข” โดยคุณณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ด้านกำลังคนสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๔ และ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการสร้างทีมและการทำงานเป็นทีมสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยอาจารย์นิคม อ่อนละมัย ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระพัฒนาองค์กรทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร