การบรรยายในหัวข้อ “ที่มาและเจตนารมณ์ของการบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตามร่าง รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช.... มาตรา ๒๑๓” (10/02/2560)