โครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (02/02/2560)