โครงการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่อาเซียน (24/01/2560)