โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ห้องสมุดยุคดิจิทัลกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (24/01/2560)