เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแ (24/01/2560)