การสรุปภาพรวมของโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ (24/01/2560)