โครงการเสริมสร้างกระบวนทัศน์ทางนิติวิธี เชิงบูรณาการ (24/01/2560)