โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในการปฏิบัติราชการฯ (24/01/2560)