โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ และสร้างค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดี (24/01/2560)