สำนักคดี 4


สำนักคดี 4 มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

แบ่งออกเป็นสำนักละ 2 กลุ่มงาน ดังนี้

  • กลุ่มงานคดี 7 มีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่มงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย

  • กลุ่มงานคดี 8 มีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่มงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย  •