สำนักบริหารกลาง


สำนักบริหารกลาง มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ให้สำนักบริหารกลาง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  • (ก) สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการออกนั่งพิจารณาของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ข) ประสานงานกับส่วนราชการภายในเกี่ยวกับงานพิธีที่จัดขึ้น ณ ที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ค) งานเลขานุการการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงบริหาร)
  • (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการนักบริหารของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (จ) งานสารบรรณกลางและงานธุรการทั่วไปของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานคลังและพัสดุ มีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  • (ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย และมาตรการด้านการเงิน การคลัง และการรายงานการเงินของสำนักงานศาลรัฐ ธรรมนูญ
  • (ข) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลงบการเงิน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน และการเสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีตามที่กฎหมายบัญญัติ
  • (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและการบัญชี และการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ ตลอดจนควบคุมดูแลทรัพย์สินของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (จ) ควบคุมดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะประจำตำแหน่งของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์และการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับยานพาหนะ
  • (ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย มีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  • (ก) จัดทำแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยและดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ บุคคล และเอกสารของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ข) ปฏิบัติหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ อาทิ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ค) ดำเนินการด้านวิทยุสื่อสาร การกำหนดรหัสนามเรียกขานและการประสานเครือข่ายการปฏิบัติงานข่าวบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  • (ง) จัดทำและพัฒนาระบบกระบวนการข่าวกรอง
  • (จ) วิเคราะห์ วางแผน และประสานงานกับส่วนราชการภายในศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
  • (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยรวมถึงกำกับดูแล และบำรุงรักษาทัศนูปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย
  • (ช) ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาอาคารสถานที่ของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ และการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาคารสถานที่ของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ซ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานนิติการ มีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชา และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  • (ก) ศึกษา วิเคราะห์ และสนับสนุนการจัดทำร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้รักษาการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
  • (ข) ให้คำปรึกษา เสนอความเห็นหรือคำแนะนำ ตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มิใช่งานคดีรัฐธรรมนูญ
  • (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของบุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ
  • (ง) ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาและดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง ในการดำเนินคดีความของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ฉ) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการ สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
  • (ช) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    •