การประชุมประจำปีของสถาบันกฎหมายแห่งยุโรป (European Law Institute: ELI) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย (04/09/2566)


นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หัวหน้าคณะผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนำคณะเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสถาบันกฎหมายแห่งยุโรป (European Law Institute: ELI) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ สถาบันกฎหมายแห่งยุโรป (ELI) เป็นสถาบันทางกฎหมายที่มีชื่อเสียงมากในยุโรป สถาปนาขึ้น ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ โดยมีสำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ สถาบันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างเอกภาพขององค์กรที่บังคับใช้กฎหมาย ทั้งกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนภายใต้ความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ คณะกรรมการยุโรป ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป และศาลรัฐธรรมนูญต่าง ๆ โดยในบรรดาองค์กรศาลของทวีปเอเชีย ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้เป็นสมาชิกสถาบันข้างต้นเป็นลำดับที่ ๒ รองจากศาลสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ แต่หากพิจารณาเฉพาะองค์กรรูปแบบศาลรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนับว่าเป็นองค์กรแรกของทวีปเอเชียที่เป็นสมาชิกของสถาบันแห่งนี้ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๕ องค์กรทั่วโลก โดยวัตถุประสงค์ของคณะผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในการเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสถาบันกฎหมายยุโรปครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ภารกิจและคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้นักกฎหมายภาคพื้นทวีปยุโรปได้รับทราบและเข้าใจระบบการพิทักษ์รัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผลการประชุมมีมติว่าหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญต้องยึดหลักนิติธรรม ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และมาตรฐานความเป็นอิสระของตุลาการที่ซื่อสัตย์ ปราศจากอคติและมีคุณธรรม นอกจากนี้ ข้อมูลของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานกิจกรรมของสถาบันกฎหมายแห่งยุโรป (ELI Activity Report) ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่เผยแพร่ภาพลักษณ์ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสู่สากลภายใต้หลักนิติธรรม