เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MOU) (18/08/2566)


เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MOU) และกล่าวรายงานโดยนายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เเละนายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มอบรางวัลให้แก่
ผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน เยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ ผู้ชนะการแข่งขัน ได้แก่ 
o รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา
o รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนปัว
o รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
o รางวัลชมเชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย