ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการเพื่อสังคม โดยความร่วมมือของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๑๐ (25/11/2565)


เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการเพื่อสังคม โดยความร่วมมือของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๑๐ ในหัวข้อ "ท้องถิ่นเสรี : หน้าที่และอำนาจกับความรับผิดชอบทางกฎหมาย” ในการนี้ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา