ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อนำเสนอร่างผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษา “ศาลรัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตยในศตวรรษที่ ๒๑” (15/11/2565)


เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอร่างผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษา "ศาลรัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตยในศตวรรษที่ ๒๑” และให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ศาลรัฐธรรมนูญไทยในศตวรรษที่ ๒๑” ในการนี้ ดร.ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมโครงการ จากนั้น ดร.ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ หัวหน้าคณะผู้วิจัย นำเสนอความเป็นมาของโครงการศึกษาและภาพรวมของผลการศึกษา โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นผู้ให้ความเห็นต่อผลการศึกษาดังกล่าว ในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอและให้ความเห็นต่อผลการศึกษา ณ โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร