รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (26/10/2565)


เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ รักษาราชการเเทนเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้ นายมนตรี กนกวารี รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "บทบาท หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ” แก่คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน ๑๑ คน ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร