สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการอบรม “ทักษะการเขียนหนังสือราชการและ การเขียนรายงานการประชุม” (18/10/2565)


เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม "ทักษะการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” โดยมีนายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ จากนั้นรับฟังการบรรยาย เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการและการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม โดยนางสาวสุพิชฌาย์ กลิ่นหอม นิติกรชำนาญการ และนางผาณิต เตือนวีระเดช นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕  ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร