ประธานศาลรัฐธรรมนูญให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "หลักนิติรัฐเเละหลักนิติธรรมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย" เนื่องในโอกาสครบรอบ “กึ่งทศวรรษโรงเรียนกฎหมายและการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” (10/10/2565)


เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "หลักนิติรัฐเเละหลักนิติธรรมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย" เนื่องในโอกาสครบรอบ "กึ่งทศวรรษโรงเรียนกฎหมายและการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ณ ห้องประชุม Graduate studio ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร