ประธานศาลรัฐธรรมนูญมอบหมายให้ที่ปรึกษาด้านวิชาการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ ๑๓๒ ปี (07/10/2565)


มื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ รักษาราชการเเทนเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ ๑๓๒ ปี ณ อาคารกรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร