ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมในการศึกษาดูงานภูมิภาคของหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๑๐ (28/09/2565)


นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงานภูมิภาค ของผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมในคณะศึกษาดูงานและร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ด้วย