เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยในรูปแบบออนไลน์” (23/07/2564)


เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม "การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยในรูปแบบออนไลน์” โดยมีนายภูมินทร ปลั่งสมบัติ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ประวัติความเป็นมาของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร