ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมในการศึกษาดูงานภูมิภาค และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) ของหลักสูตร “หลักนิติธรรม เพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๙ (31/03/2564)


นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงานภูมิภาค และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (Corporate Social Responsibility (CSR)) ของผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา โดยมีนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจรูญ อินทจาร ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมในคณะศึกษาดูงานและร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ด้วย