ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาหลักสูตรการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๔ (ปปร.๒๔) (06/01/2564)


เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๔ (ปปร.๒๔) กลุ่มวิชาที่ ๕ : การทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารและระบบตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ในหัวข้อ "กลไกการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยศาลรัฐธรรมนูญ" ณ ห้องประชาธิปก ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

INSERT INTO news_view (news_id,ip_view,date_view,time_view,id_member) VALUE ('12387','18.204.42.98','2021-01-18','05:06:04','')
Duplicate entry '9011974' for key 'PRIMARY'