ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมในการศึกษาดูงานภูมิภาค และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) ของหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๘ (21/10/2563)


นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงานภูมิภาค และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (Corporate Social Responsibility (CSR)) ของผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมในคณะศึกษาดูงานและร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ด้วย