ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในนาม “ศาลรัฐธรรมนูญ” ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง (18/10/2563)


เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในนาม “ศาลรัฐธรรมนูญ” ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมีนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายวิรุฬห์ แสงเทียน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมพิธี ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร