ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหน้ากากอนามัยให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (08/10/2563)


เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร