ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ ๑๓๐ ปี (07/10/2563)


เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ ๑๓๐ ปี ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๓ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร