ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”(นธป.) รุ่นที่ ๘ (15/01/2563)


เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”(นธป.) รุ่นที่ ๘ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว จากนั้น นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติชี้แจงรายละเอียดและความสำคัญของการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร