นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการพัฒนางานและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (28/11/2562)


นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการพัฒนางานและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางในการพัฒนาระบบงาน และการเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและมีมาตรฐานในระดับสากล โดยมีนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า ศาลรัฐธรรมนูญ โดยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และการบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาองค์กรศาลรัฐธรรมนูญสู่สากล โดยนายนพดล เฮงเจริญ อดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การพัฒนางานและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒