นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การละเมิดอำนาจศาล : แนวคิดและการปรับใช้” โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย (09/07/2562)


เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การละเมิดอำนาจศาล : แนวคิดและการปรับใช้” โดยนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มอบหมายให้นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว พร้อมด้วยนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ Mr. Georg Gafron ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย เข้าร่วมการสัมมนาพร้อมทั้งร่วมรับฟังการอภิปรายโดย นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ ประธานแผนกคดีละเมิด และความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด และศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากร และดำเนินรายการโดย ดร.ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น ๒ อาคารสปอร์ต คลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร