>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
31. ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-02-2564
32. จ้างพิมพ์วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๒ เล่มที่ ๖๖ เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-02-2564
33. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-02-2564
34. จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความคาดหวังต่อการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ โดยวิธีคัดเลือก 15-02-2564
35. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-02-2564
36. จ้างจัดพิมพ์หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2564
37. ซื้อแผ่นฟิล์มทองแดงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2564
38. จ้างทำฉากอะคริลิกกั้นบนโต๊ะอาหาร จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-02-2564
39. ซื้อหนังสือเพื่อประกอบการบรรยายหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-02-2564
40. ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างห้องประชุม 01-02-2564