>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
21. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-03-2564
22. จ้างพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๖ ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ จำนวน ๗๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2564
23. จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2564
24. จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2564
25. จ้างพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๖ ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ จำนวน ๗๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2564
26. จ้างจัดทำกระจกห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2564
27. จ้างพิมพ์จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๔ เล่มที่ ๑๒๐ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2564
28. ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบศูนย์รวมคำวินิจฉัยและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลก (Intelligent Search System for International Constitutional Court Rulings ISS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-02-2564
29. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center Consolidate) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-02-2564
30. จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-02-2564