>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
21. ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ตรวจทั้งแบบน้ำลายและจมูก) จำนวน ๓,๑๐๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2565
22. ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ตรวจทั้งแบบน้ำลายและจมูก) จำนวน ๓,๑๐๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2565
23. จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ในกรณีการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายทางจิตใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2565
24. จ้างจัดพิมพ์จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เล่มที่ ๑๒๔ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2565
25. จ้างจัดพิมพ์จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2565
26. จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของสำนักบริหารกลาง กลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารและอำนวยการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2565
27. ซื้อเครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ IP Phone จำนวน ๓๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2565
28. ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2565
29. ซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) จำนวน ๑๒๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2565
30. จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของสำนักบริหารกลาง กลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารและอำนวยการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-04-2565