>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
11. จ้างเย็บเล่มหุ้มปกเอกสารวาระการประชุมและบันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมจำนวน ๘๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-06-2565
12. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-06-2565
13. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-06-2565
14. จ้างซ่อมบำรุงรถประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน ๗ กร ๗๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-06-2565
15. จ้างซ่อมบำรุงรถประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน ๓ กบ ๙๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-06-2565
16. จ้างซ่อมบำรุงรถประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน ๗ กร ๙๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-06-2565
17. จ้างจัดพิมพ์วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๔ เล่มที่ ๗๐ เดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2565
18. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2565
19. จ้างจัดพิมพ์จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เล่มที่ ๑๒๕ ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2565
20. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2565