>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
141. โครงการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการระบบสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลดิจิทัลของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 23-12-2564
142. จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2564
143. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 22-12-2564
144. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริการศาลรัฐธรรมนูญอัจฉริยะ (Intelligent Hub One-stop Service) 22-12-2564
145. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 22-12-2564
146. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริการศาลรัฐธรรมนูญอัจฉริยะ (Intelligent Hub One-stop Service) 22-12-2564
147. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 22-12-2564
148. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริการศาลรัฐธรรมนูญอัจฉริยะ (Intelligent Hub One-stop Service) 22-12-2564
149. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 22-12-2564
150. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริการศาลรัฐธรรมนูญอัจฉริยะ (Intelligent Hub One-stop Service) 22-12-2564