>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
111. ซื้ออุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอ (Conference Camera) พร้อมขาตั้งกล้อง เพื่อรองรับการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Video Conference) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-01-2565
112. ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-01-2565
113. จ้างจัดพิมพ์จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๒๓ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2564
114. ซื้อตู้เอกสารสูง (๓ ชั้น) จำนวน ๑๑ ตู้ และตู้เอกสารเตี้ยบานเปิด จำนวน ๑๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2564
115. ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด NVR POE ๘CH. DS-๗๑๐๘NI-Q๑/๘P/M Hikvision โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2564
116. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2564
117. ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A-๔ ๘๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2564
118. โครงการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการระบบสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลดิจิทัลของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 23-12-2564
119. โครงการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการระบบสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลดิจิทัลของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 23-12-2564
120. โครงการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการระบบสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลดิจิทัลของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 23-12-2564