สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release)
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑. พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ๒. ศาลแขวงดุสิตส่งคำโต้แย้งคดีอาญาเลขดำที่ อ.๘๐๘/๒๕๖๑ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ หรือไม่ ๓. ศาลแขวงดุสิตส่งคำโต้แย้งคดีอาญาเลขดำที่ ๑๒๒๙/๒๕๖๑ และอ.๑๒๓๗/๒๕๖๑ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ หรือไม่ ๔.ศาลแขวงดุสิตส่งคำโต้แย้งคดีอาญาเลขดำที่ ๑๗๕๖/๒๕๖๑ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ หรือไม่ (26/12/2561)
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์และศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งคำโต้แย้งของจำเลยเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่าพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ (29/11/2561)
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สิ้นสุดลงเฉพาะตัว หรือไม่ โดยมีคำวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว (31/10/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและรับสมัครบุคลากร
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตประชาสัมพันธ์ประเภท สปอตสกู๊ปรายการ และภาพยนต์สั้น เพื่อเผยแพร่หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/01/2562)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามโครงการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย และประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/01/2562)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย และประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (17/01/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สากล ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/01/2562)
มัลติมีเดีย

ศาลรัฐธรรมนูญ