สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release)
๒๓ พ.ค. ๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก ๘ ต่อ ๑ ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง) ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า สมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (ผู้ถูกร้อง) สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) หรือไม่ (23/05/2562)
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปรากฏผลการลงมติว่าศาลโดยมติเอกฉันท์ วินิจฉัยว่า พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (08/05/2562)
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ว่า พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา และกำหนดแถลงด้วยวาจาและจะลงมติในวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. (02/05/2562)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและรับสมัครบุคลากร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/05/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ หมายเลขทะเบียน 3กบ 969 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/05/2562)
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามโครงการอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ ราชอาณาจักรภูฏาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/05/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/05/2562)
มัลติมีเดีย

ศาลรัฐธรรมนูญ