ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์


ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 
- ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ พ.ศ. 2559
- ขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
- ขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
- ขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
- ขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
ขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

วิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุนสนับสนุน

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2559
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2560
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2561
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2562