ผลการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ


คดีรัฐธรรมนูญ ปี รวม

๒๔๕๑

๒๔๕๒

๒๔๕๓

๒๔๕๔

รับไว้พิจารณาและได้มีคำวินิจฉัยไว้แล้ว

๑๒ คดี

๑๖ คดี

๑๕ คดี

๘ คดี

๕๑ คดี

รับไว้พิจารณาและอยู่ในกระบวนพิจารณา

-

-

๑๘ คดี

๑๙ คดี

๓๗ คดี

ไม่รับไว้พิจารณาและจำหน่ายคำร้อง

๘ คำร้อง

๔ คำร้อง

๖ คำร้อง

๒๕ คำร้อง

๔๓ คำร้อง

ดดด

คำร้อง

คำร้อง

คำร้อง

คำร้อง

คำร้อง

ดดด

คำร้อง

คำร้อง

คำร้อง

คำร้อง

คำร้อง

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๑.๒๕ น.