สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ


สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ( ๑  มิถุนายน ๒๕๖๓)

๑. คดีตามคำร้องทั่วไป
๑.๑ ศาลยุติธรรม รวม ๖ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓ เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓ เรื่อง
 - แยกตามศาล ศาลแพ่ง
๑ เรื่อง
  ศาลจังหวัดนราธิวาส ๑ เรื่อง
  ศาลแขวงพระนครใต้ ๑ เรื่อง

ศาลล้มละลายกลาง ๒ เรื่อง
๑.๒ ศาลปกครอง รวม ๑๒ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑ เรื่อง
  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑ เรื่อง
   - แยกตามศาล  ศาลปกครองสูงสุด ๓ เรื่อง
  ศาลปกครองกลาง ๘ เรื่อง

ศาลปกครองนครราชสีมา ๑ เรื่อง
๑.๓ ประธานสภาผู้แทนราษฎร รวม ๖ เรื่อง
                       - แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔ เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๓
๒ เรื่อง
๑.๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม ๑ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ เรื่อง
๑.๕ ผู้ตรวจการแผ่นดิน รวม ๑  เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ เรื่อง

รวม ๑ เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ เรื่อง
๒. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓

รวม ๓ เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓ เรื่อง

รวมทั้งสิ้น ๓๐ เรื่อง