สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ


สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (๔ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๑. คดีตามคำร้องทั่วไป
๑.๑ ศาลยุติธรรม รวม ๒ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒ เรื่อง
   - แยกตามศาล ศาลจังหวัดนราธิวาส ๑ เรื่อง
  ศาลแขวงพระนครใต้ ๑ เรื่อง
๑.๒ ศาลปกครอง รวม ๑๒ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓ เรื่อง
  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๘ เรื่อง
   - แยกตามศาล  ศาลปกครองสูงสุด ๓ เรื่อง
  ศาลปกครองกลาง ๗ เรื่อง
  ศาลปกครองขอนแก่น ๑ เรื่อง

ศาลปกครองนครราชสีมา ๑ เรื่อง
๑.๓ ประธานสภาผู้แทนราษฎร รวม ๕ เรื่อง
                       - แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕ เรื่อง
๑.๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม ๒ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒ เรื่อง
๒. คำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙


รวม ๒ เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒ เรื่อง
๓. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓

รวม ๙ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒ เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๒ ๗ เรื่อง

รวมทั้งสิ้น ๓๒ เรื่อง