นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมร่วมกับ Prof.Dr.Franz-Stefan Meissel Faculty of Law ณ Faculty of Law ,University of Vienna,สาธารณรัฐออสเตรีย (07/11/2562)


นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบุญเสริม นาคสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมร่วมกับ Prof.Dr.Franz-Stefan Meissel Faculty of Law เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาวิจัยในการสนับสนุนการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรียและความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการฝึกอบรมกฎหมายรัฐธรรมนูญรวมถึงการส่งข้าราชการมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ Faculty of Law ,University of Vienna,สาธารณรัฐออสเตรีย