เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (13/09/2562)


เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จากนั้นให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศจากกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่มุ่งเน้นที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนโดยทั่วถึงกันทั่วประเทศ