ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติของสำนักงานเลขาธิการถาวรด้านการวิจัยและพัฒนาแห่งสมาคมศาลรัฐธรรมนูญ และสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC SRD) ครั้งที่ ๒ (26/06/2562)


    นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายมนตรี กนกวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ได้เดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในการประชุมนานาชาติของสำนักงานเลขาธิการถาวรด้านการวิจัยและพัฒนาแห่งสมาคมศาลรัฐธรรมนูญ และสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC SRD) ครั้งที่ ๒ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในหัวข้อ "การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของสมาชิกสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย” (Constitutional Review at AACC Members) ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒...

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายมนตรี กนกวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติของสำนักงานเลขาธิการถาวรด้านการวิจัยและพัฒนาแห่งสมาคมศาลรัฐธรรมนูญ และสถาบันเทียบเท่าแห่งเชีย (AACC SRD) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี...

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายมนตรี กนกวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานเลขาธิการถาวรด้านการวิจัยและพัฒนาแห่งสมาคมศาลรัฐธรรมนูญ และสถาบันเทียบเท่าแห่งเชีย และศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

...

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นำเสนอบทความในช่วงที่ ๓ ของการประชุม ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ประเภทของคำวินิจฉัยและผลกระทบ” (Effects of constitution review) ต่อที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี


...

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายมนตรี กนกวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติของสำนักงานเลขาธิการถาวรด้านการวิจัยและพัฒนาแห่งสมาคมศาลรัฐธรรมนูญ และสถาบันเทียบเท่าแห่งเชีย (AACC SRD) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี