โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เชิญบัตรอำนวยพรมามอบให้แด่ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (อ่าน 695 คน)


เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่จากโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เชิญบัตรอำนวยพรมามอบให้แด่นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประธานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร