สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ (17/09/2561)


เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวคิดและประสบการณ์การกำหนดวิธีการชั่วคราว และคำบังคับของศาล โดยได้รับเกียรติจากนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และร่วมรับฟังการอภิปราย เรื่อง แนวคิดและประสบการณ์การกำหนดวิธีการชั่วคราว และคำบังคับของศาล โดยศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. จิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา นายฤทัย หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครอง และรองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์เดช สรุโฆษิต คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อดังกล่าว ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร