ข่าวประกาศ :
ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ
ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release)
๑๔ ก.พ. ๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๑๓) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ (14/02/2562)
๑๓ ก.พ. ๖๒ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างตรวจคำร้องของ กกต. ที่ยื่นขอให้พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ โดยจะยื่นคำร้องต่อที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๒ เพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ (13/02/2562)
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑. พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ๒. ศาลแขวงดุสิตส่งคำโต้แย้งคดีอาญาเลขดำที่ อ.๘๐๘/๒๕๖๑ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ หรือไม่ ๓. ศาลแขวงดุสิตส่งคำโต้แย้งคดีอาญาเลขดำที่ ๑๒๒๙/๒๕๖๑ และอ.๑๒๓๗/๒๕๖๑ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ หรือไม่ ๔.ศาลแขวงดุสิตส่งคำโต้แย้งคดีอาญาเลขดำที่ ๑๗๕๖/๒๕๖๑ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ หรือไม่ (26/12/2561)

ข้อมูลบริการ


ข่าวรับสมัครบุคลากร
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มัลติมีเดีย + ดูทั้งหมด

ศาลรัฐธรรมนูญ

เพลงศาลรัฐธรรมนูญ + ดูทั้งหมด

+ ดูทั้งหมด